Skip to main content

Chan urrainn dhut an t-susbaint seo fhaicinn ach anns an t-Se˛mar-leughaidh* aig fear de Leabharlannan-tasgaidh Reachdail na RA.

* Gus se˛mar-leughaidh a chleachdadh, bidh feum agad air cead-leughadair bhon leabharlann sin. Faic na ceanglaichean gu h-ýosal airson fios mu Leabharlannan Tasgaidh Reachdail na RA agus mar a gheibhear cothrom air na se˛mraichean-leughaidh aca. N˛ta: Gheibhear cothrom air an t-susbaint tro choimpiutairean nan Leabharlannan agus chan fhaodar lethbhreacan didseatach a dhŔanamh den t-susbaint.