Skip to main content

Chan urrainn dhut an t-susbaint seo fhaicinn ach anns an t-Semar Leughaidh aig fear de Leabharlannan Tasgaidh na RA.

* Gus semar leughaidh a chleachdadh, bidh feum agad air pas-leughadair bhon leabharlann sin. Faic na ceanglaichean gu h-osal airson fios mu Leabharlannan Tasgaidh na RA agus mar a gheibhear cothrom air na semraichean leughaidh aca. Nta: Gheibhear cothrom air an t-susbaint tro choimpiutairean nan Leabharlannan agus chan fhaodar lethbhreacan didseatach a dhanamh den t-susbaint.