Skip to main content

Teirmichean is Cumhaichean

Tha Tasglann-ln na RA (the “Archive”) air obrachadh le Brd Leabharlann Bhreatainn, buidheann chorporra a chaidh a stidheachadh fo Achd Leabharlann Bhreatainn air 27 Iuchar 1972, air 96 Euston Road, Lunnainn NW1 2DB, An Roghachd Aonaichte (“We” “Us” and “Our”). Tha lraichean-ln taghte anns an Tasglann bho air feadh na RA agus tha e air a thoirt dhan neach-cleachdaidh (& ldquo; thu& rdquo; agus & ldquo; agad & rdquo;) a rir nan teirmichean is cumhaichean seo a-mhin& ldquo; Teirmichean is Cumhaichean & rdquo ;, nach gabh ath-riteachadh.

1. COITCHEANN

1.1 Ma chleachdas tu an Tasglann, tha thu ag aontachadh ris na Teirmichean is Cumhaichean agus ri stiireadh, riaghailtean no aithrisean-ichidh sam bith a dh’fhaodadh a bhith air am postadh is air an rachadh air lraichean-ln snraichte no air brathan a thid a chur thugad. Ma tha sinn den bheachd gun do bhris thu gin de na tha riaghailtean gu h-rd, faodaidh sinn, a rir ar toil fhin, cur s dhan chothrom agad air an Tasglann sa bhad r ine no gu brth, gun rabhadh ro-limh agus cha bhi sinn buailteach airson call no milleadh sam bith a dh’fhaodadh irigh mar thoradh air a leithid de chasg no cuir dheth.

2. A’ TOIRT SEACHAD CEADACHAS AGUS A’ CLEACHDADH AN TASGLAINN

2.1 Bheir sinn dhut, dreach a rir nan Teirmean is Cumhaichean, cead neo-ghluasadach, neo-s-dnach gus:

2.1.1 a bhith a’ rannsachadh agus a’ brabhsadh air an tasglann airson adhbharan cho-cheangailte ris an rannsachadh neo-mhalairteach agad;

2.1.2 a bhith a’ luchdadh a-nuas gu sealach aon lethbhreac den stuth san Tasglann air aon choimpiutair airson nan adhbharan coimhead/isteachd probhaideach agad fhin a-mhin.

2.2 Tha e ceadaichte dhut an Tasglann a chleachdadh airson nan adhbharan a tha air an comharrachadh ann an cls 2.1 a-mhin agus gus teagamh a sheachnadh, tha thu toirmisgte gu snraichte bho bhith:

2.2.1 a’ luchdachadh a-nuas no a’ danamh lethbhreac maireannach den stuth san Tasglann;

2.2.2 a’ toirt seachad fo-cheadan,

2.2.3 a’ cur rud sam bith ris, a’ toirt rud sam bith s, no a bhith ag atharrachadh rud sam bith san Tasglann;

2.2.4 a’ togail dhealbhan, a’ filmeadh, ag ath-riochdachadh, ag ath-chraoladh, a’ sgaoileadh, a’ reic, ag ath-reic, a’ gluasad, a’ fastadh, a’ foillseachadh, a’ craoladh no a’ cleachdadh an Tasglainn no pirt sam bith dheth, airson duais airgid sam bith;

2.2.5 a’ leigeil le uidheamachd no bathar-bog ceangal ri no conaltradh a dhanamh ann an digh sam bith ri, no a bhith air a chleachdadh an co-cheangal ri seirbheis no lrach-ln sam bith eile, far a bheil am fiosrachadh no an stuth a gheibhear bhon Tasglann no pirt sam bith dheth air inntrigeadh, air a chleachdadh, air a stradh no air a sgaoileadh, le no tro sheirbheis no lrach-ln, uidheamachd no bathar-bog eile;

2.2.6 a’ feuchainn ri easbhaidh no mearachd sam bith san Tasglann a cheartachadh, no cead a thoirt do dhuine sam bith seach sinn fhin no na riochdairean againn, an ceartachadh;

2.2.7 a’ cleachdadh uidheamachd agus/no bathar-bog sam bith gus an Tasglann inntrigeadh ann an digh a tha a’ truailleadh an Tasglainn, no nach eil a rir nan Teirmichean is Cumhaichean ann an digh sam bith;

2.2.8 a’ briseadh no a’ ceadachadh briseadh ar craichean seilbhe no craichean seilbh inntleachdail sam bith (& ldquo; IPR & rdquo;) ann am pirt sam bith den Tasglann, no a’ cleachdadh an Tasglainn ann an digh sam bith a bhiodh m-laghail no a dh’fhaodadh droch chli a thoirt dhuinn.

2.3 A dh’aindeoin rud sam bith anns na Teirmichean is Cumhaichean seo, chan eil e toirmisgte dhut gnomh sam bith a ghabhail a thaobh an Tasglainn a bhiodh ceadaichte a rir an lagh.

3. COTHROM AGUS ATHARRACHAIDHEAN DHAN TASGLANN

3.1 Faodaidh sinn:

3.1.1 rudan a chur ris, no a thoirt air falbh bhon Tasglann no a bhith gan atharrachadh ann an dighean eile gun rabhadh aig re sam bith ma tha sinn den bheachd gu bheil seo riatanach no ma dh’ireas suidheachadh a tha taobh a-muigh ar smachd;

3.1.2 lrach-ln sam bith a thoirt air falbh bhon Tasglann a rir ar toil fhin (a’ gabhail a-steach, ach gun a bhith cuibhrichte ri, lraichean-ln mun deach fios a chur thugainn tron phroiseas Rabhadh is Toirt a-nuas againn

< p>3.2 Faodaidh tu lraichean-ln snraichte a mholadh airson an cur ris an Tasglann. Ach, thid lraichean-ln mar sin a chur ris an Tasglann a rir ar toil fhin a-mhin.

3.3 Tha sinn a’ gleidheadh ??na crach an Tasglann a tharraing air ais gu re no gu h-iomlan aig m sam bith gun fhios sgrobhte ro limh.

3.4 Bidh e an urra riut na h-ullachaidhean riatanach a dhanamh airson faighinn chun Tasglainn agus danamh cinnteach gu bheilear a’ cumail ris na riatanasan, laghail agus teicnigeach.

4. BUAILTEACHD

4.1 Tha thu ag aontachadh, le bhith a’ cleachdadh an Tasglainn:

4.1.1 Gun cleachd thu do sgil agus do bhreithneachadh fhin;

4.1.2 Gu bheil thu a’ gabhail ri ullachaidhean dlighe-sgrobhaidh is icheadh.

4.2 Tha thu a’ gabhail ris ged a n sinn ar dcheall danamh cinnteach gu bheil an Tasglann ri fhaighinn 24 uair a thde san latha mar as trice, air sgth ndair an eadar-ln, gum faodadh mearachdan, brisidhean agus dil tachairt san t-seirbheis. aig m sam bith. Mar sin, tha an Tasglann air a toirt seachad air stidh "MAR A THA I" agus "MAR A THA I RI FAIGHINN" gun bharantas sam bith. Faodar cothrom air an Tasglann a chur dheth r ine agus gun rabhadh ma dh’fhillig an siostam, ma tha obair cumail suas no craidh a’ dol air adhart no airson adhbhar reusanta sam bith eile. Cha ghabh sinn uallach sam bith a tha ag irigh bho na leanas:

4.2.1 briseadh sam bith ann an seirbheis, no duilgheadasan co-cheangailte ri sgaoileadh no inntrigeadh le/chun an Tasglainn;

4.2.2 filligeadh an Tasglainn no an uidheamachd no bathar-bog;

4.2.3 nach bi stuth no fiosrachadh no bathar-bog co-cheangailte ris ri fhaighinn.

4.3 Tha thu ag aithneachadh gu bheil cuid den t-susbaint air tighinn bho threas phrtaidhean agus gur dcha nach bi e ceart, coileanta no r. Cha ghabh sinn uallach sam bith airson mearachd no dearmad sam bith san fhiosrachadh san Tasglann. Tha gach barantas a dh’fhaodadh a bhith fillte a-staigh air a dhnadh a-mach bho na Teirmichean is Cumhaichean seo chun na h-re is gum faod iad a bhith air an dnadh a-mach tron lagh.

4.4 Tha thu ag aithneachadh gu bheil am fiosrachadh air an Tasglann agus stuth sam bith co-cheangailte ris na ghoireas tasglainn, agus nach e comhairle no moladh sam bith bhuainn a th’ ann. Tha thu ag aithneachadh nach eil am fiosrachadh air an Tasglann a’ nochdadh ar beachdan agus ag aithneachadh nach bu chir dhut a bhith an eisimeil an fhiosrachaidh seo is tu a’ danamh (no a’ diltadh a bhith a’ danamh) cho-dhnaidhean gnomhachais no pearsanta.

4.5 Ma tha thu airson gearain a dhanamh mu rud sam bith a chaidh fhoillseachadh san Tasglann, cuir fios thugainn.

4.6 N sinn oidhirpean reusanta gus danamh cinnteach nach bi bhorasan no cd droch-rnach eile anns an Tasglann. Ach, thathar a’ moladh gun dan thu sgrdadh bhorais air a h-uile n mar sin agus gun dan thu sgrdadh cunbhalach airson bhorasan agus cd droch-rnach eile. Tha sinn a’ toirmeasg chun na h-re as motha a tha ceadaichte fon lagh iomchaidh a h-uile uallach co-cheangailte ri milleadh no call sam bith air adhbharachadh le bhorasan coimpiutair no cd droch-rnach eile a thinig bho no a fhuaradh tron Tasglann.

4.7 Cha bhi sinn buailteach airson milleadh sam bith (a’ gabhail a-steach, gun chuingealachadh, airgead-dolaidh airson call phrothaidean) ag irigh ann an cmhnant, tort no eile bho do chleachdadh den Tasglann, gun chomas a bhith agad an Tasglann, a chleachdadh, no susbaint sam bith a chleachdadh no bho ghnomh sam bith a chaidh a ghabhail (no nach deach a ghabhail) mar thoradh air a bhith a’ cleachdadh an Tasglainn no susbaint sam bith air, a’ gabhail a-steach a bhith a’ briseadh chraichean treas prtaidh ag irigh bho bhith a’ cleachdadh na susbaint.

5. BARANTAS-DON

5.1 Tha thu ag aontachadh barantas-don a thoirt dhuinn agus ar cumail fo bharantas-don fad na h-ine an aghaidh a h-uile gnomh, cis lagh, cosgais, tagradh, iarrtas agus uallach sam bith (a’ gabhail a-steach chsean laghail is csean agus pighidhean eile) a fhuaradh, a dh’adhbharaicheadh no a chaidh a phigheadh leinn gu dreach no gu neo-dhreach a thaobh:

5.1.1 inntrigeadh agus/no cleachdadh an Tasglann leat (ach a-mhin mar a tha ceadaichte leis na Teirmichean is Cumhaichean);

5.1.2 fiosrachadh, dta no stuth sam bith a chruthaich thu mar thoradh air an Tasglann a chleachdadh; agus

5.1.3 briseadh sam bith a rinn thu air gin de na Teirmichean is Cumhaichean.

6. CRAICHEAN SEILBHEACHD INNLEACHDAIL

6.1 Tha an Tasglann agus na lraichean-ln na lib air an don le craichean-lethbhreac agus IPR eile. Le bhith a’ dol a-steach dhan Tasglann, tha thu ag aithneachadh gu bheil na craichean sin leis an neach aig a bheil a’ chir-lethbhreac agus/no IPR eile a-mhin.

6.2 Ma tha thu airson fiosrachadh sam bith a gheibhear bhon Tasglann a chleachdadh airson adhbhar sam bith nach eil co-chrdail ris na Teirmichean is Cumhaichean seo, feumaidh tu fios a chur gu neach-gleidhidh na crach-lethbhreac gus cead iarraidh.

7. FIOSRACHADH DOMHAIR

7.1 Tha thu ag AITHNEACHADH agus a’ gabhail ris, gus na dleastanasan againn fo na Teirmichean is Cumhaichean seo a choileanadh, gum feum sinn fiosrachadh a bhuineas riut a chumail.

7.2 A thaobh fiosrachadh mar seo, tha sinn a’ foillseachadh gun cm sinn ri Achd Don Dta 1998 (an & ldquo; Achd & rdquo;) agus gu snraichte:

7.2.1 gum faighear, gun cumar agus gum priseasar fiosrachadh mar seo a-mhin airson nan adhbharan a tha ainmichte sna Teirmichean is Cumhaichean;

7.2.2 nach tid a phriseasadh a bharrachd ann an digh nach eil a rir nan adhbharan sin;

7.2.3 gum bi am fiosrachadh ceart agus far a bheil sin riatanach gun tid rachadh;

7.2.4 nach tid a chumail nas fhaide na tha riatanach gus ar gnomhan a choileanadh fo na Teirmichean is Cumhaichean;

7.2.5 nach tid fhoillseachadh do threas prtaidh sam bith, ach a-mhin airson ?foillseachadh ceadaichte’ mar a tha e air a mhneachadh anns an Achd. 7.3 Tha thu ag aithneachadh gu bheil sinn a’ tighinn fo uallachaidhean Achd Saorsa an Fiosrachaidh 2020 ("An Achd"), agus bheir thu seachad a h-uile taic a dh’fheumas sinn gu reusanta gus an cum sinn ris an Achd. Tha thu ag aontachadh taic den t-sersa seo a thoirt dhuinn taobh a-staigh cig latha obrach bho iarrtas sam bith a rinn sinn fo chls 7.3 an seo.

8. ATH-SHNRACHADH

Chan fhaod thu do chraichean ath-shnrachadh no cuidhteas fhaighinn dhiubh fo na Teirmichean is Cumhaichean seo gun chead sgrobhte ro limh bhuainn.

9. LAGH BUNTAINNEACH

Thid na Teirmichean is Cumhaichean seo a riaghladh le, agus a mhneachadh, a rir lagh Shasainn. Leis a seo, tha thu ag aithneachadh agus ag aontachadh gur e cirtean Shasainn an t-aon uachdranas laghail agus an t-aon ite airson cis lagha sam bith a dh’fhaodadh irigh fon chuspair seo

Leabharlann Bhreatainn
An t-Sultain 2010