Skip to main content

Poileasaidh Chriomagan

D th’ ann an criomagan

’S e a th’ ann an criomagan ach faidhlichean teacsa a bhios lraichean-ln a’ sbhaladh air a’ choimpiutair agad. Gu tric, tha ireamh air thuaiream mar phirt den chriomaig agus thid seo a stradh air a’ choimpiutair agad. Tha criomagan air an cleachdadh gu tric gus am brabhsadh a dhanamh nas fherr dhut, gus coileanadh nan lraichean-ln a mheasadh agus gus taic a chumail ri lbhrigeadh sheirbheisean. Mur eil thu air na roghainnean sa bhrabhsair agad atharrachadh gus criomagan a dhiltadh, foillsichidh na siostaman againn criomagan nuair a thadhlas tu air an lraich-ln againn.

Ciamar a bhios sinn a’ cleachdadh chriomagan?

Bidh an lrach-ln againn a’ cleachdadh chriomagan gus am bi an lrach-ln againn nas fhasa a chleachdadh agus gus am bi turas nas fherr agad gu Tasglann-ln na RA.

Bidh tasglann-ln na RA a’ cruthachadh ceithir criomagan aig an m seo:

JSESSIONID - thid seo a chruthachadh aig toiseach gach seisein, nuair a dh’fhosglas tu am brabhsair agad agus nuair a thid thu dhan lraich-ln againn. Le criomagan seisein, is urrainn dhan lraich-ln sil a chumail air mar a ghluaiseas tu bho dhuilleag gu duilleag, gus nach tid iarraidh ort fiosrachadh a chur ann a tha thu air toirt dhan lraich mar-th. Leis na criomagan seo, gabhaidh d’ aithneachadh taobh a-staigh na lraich-ln agus thid atharrachadh sam bith air duilleag no dta no n sam bith a thaghas tu a chuimhneachadh bho dhuilleag gu duilleag. Mar as trice, thid na criomagan seisein a sguabadh s leis a’ bhrabhsair-ln agad nuair a thid a dhnadh.

collections_display - leis a’ chriomaig seo, is urrainn dhan lraich-ln againn cuimhneachadh air mar a tha thu airson’s gun tid na cruinneachaidhean Snraichte againn a thaisbeanadh - mar dhealbhagan no mar liosta. Thid a chruthachadh a’ chiad turas a thid thu gu duilleag nan Cuspairean is Taman

.cookies_accepted - thid seo a chleachdadh gus sealltainn gum faca agus gun do ghabh thu ris an teachdaireachd mu bhith a’ gabhail ri criomagan. Thid a chruthachadh an uair is gun daingnich thu gum faca tu an teachdaireachd le bhith a’ briogadh air a’ phutan "OK". Cha tid an teachdaireachd mu bhith a’ gabhail ri criomagan a shealltainn ach aon turas a-mhin airson gach cleachdaiche.

survey_viewed - tha seo a’ comharrachadh gum faca tu suirbhidh do chleachdaichean a tha sinn air cur air an lraich-ln againn r ine.

A’ measadh coileanadh na lraich-ln: feumaidh an lrach-ln againn dearbhadh gu bheil e a’ lbhrigeadh luach an airgid ann a bhith a’ lbhrigeadh fiosrachaidh. Le bhith a’ cumail sil air cleachdadh na lraich-ln againn tro chriomagan, tha seo a’ cuideachadh an sgioba againn gus obrachadh a-mach d na duilleagan as fheumaile do na cleachdaichean againn, agus gus duilleagan nach eil a cheart cho feumail dhaibh a dhanamh nas fherr. Cleachdaidh sinn criomagan cuideachd gus sil a chumail air ireamh an luchd-tadhail. Cha tid fiosrachadh pearsanta sam bith ach a-mhin an seladh IP agad a chruinneachadh mar phirt den phriseas seo.

Gus danadas na lraich-ln a mheasadh, cleachdaidh sinn Google Analytics. Cruthaichidh an t-seirbheis seo criomagan. Thid an cleachdadh anns na dighean a tha air am mneachadh an seo: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cite am faigh mi barrachd fiosrachaidh mu chriomagan is mu bhith gan cur dheth no gan sguabadh s?

Faigh a-mach barrachd mu chriomagan aig www.aboutcookies.org, a’ gabhail a-steach fiosrachadh mu bhith a’ cumail smachd orra is mu bhith gan sguabadh s airson nam brabhsairean-ln mra uile.

Faodaidh tu criomagan a bhacadh le bhith a’ cur air an roghainn air a’ choimpiutair agad a tha a’ leigeil leat cuid de na criomagan, no na criomagan uile, a dhiltadh. Ach mas is e is gun cleachd thu am brabhsair agad gus bacadh a chur air na criomagan air fad (a’ gabhail a-steach criomagan a tha riatanach) dh’fhaodte nach bi cothrom agad air pirtean de na lraichean againn, no faodaidh nach obraich a h-uile rud nuair a chleachdas sibh cuid de na Seirbheisean. Mur eil thu air am brabhsair agad atharrachadh gus criomagan a dhiltadh, foillsichidh an siostam againn criomagan nuair a thadhlas tu air an lraich-ln againn.

Airson fiosrachadh mu bhith a’ sguabadh s chriomagan bhon bhrabhsair air an fhn-limhe agad, faic leabhar-limhe an fhn-limhe agad.