Skip to main content

Telerau ac Amodau Defnyddio Archif Gwefannau’r Deyrnas Unedig

Gweithredir Archif Gwefannau’r DU (yr "Archif") gan Fwrdd y Llyfrgell Brydeinig, corff a sefydlwyd dan Ddeddf y Llyfrgell Brydeinig 27 Gorffennaf 1972, 96 Euston Road, Llundain NW12DB, y Deyrnas Unedig ("Ni" "Ninnau" ac "Ein"). Mae’r Archif yn cynnwys gwefannau dethol ar draws y DU ac fe’i darperir i’r defnyddiwr ("Chi" ac "Eich") yn unig mewn cydymffurfiad â’r telerau a’r amodau "Telerau ac Amodau" sy’n anghyfnewidiadwy.

1. CYFFREDINOL

1.1 Os defnyddiwch yr Archif, yr ydych yn cytuno i fod yn rhwymedig gan y Telerau a’r Amodau ac unrhyw ganllawiau, rheolau neu ymwadiadau a allai fod wedi’u gosod a’u diweddaru ar We-dudalennau penodol neu ar hysbysiadau a anfonir atoch. Os nad ydych yn cydymffurfio â’r telerau uchod, gallwn farnu yn ôl ein doethineb i wahardd eich mynediad dros dro neu ddiddymu eich mynediad i’r Archif ar unwaith, a hynny heb unrhyw ragrybudd. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golledion neu iawndal a allai godi yn sgîl gwaharddiad neu ddiddymiad o’r fath.

2. CANIATŃU TRWYDDED A DEFNYDD O’R ARCHIF

2.1 Yr ydym yn caniatŠu i chi, yn gyfan gwbl mewn cydymffurfiad â’r Telerau a’r Amodau, drwydded anhrosglwyddadwy, anghyfyngedig i:

2.1.1 chwilio a phori’r Archif at ddibenion eich ymchwil anfasnachol;

2.1.2 lawrlwytho dros dro gopi sengl o’r deunydd yn yr Archif ar un cyfrifiadur at eich dibenion edrych/gwrando preifat chi eich hun yn unig.

2.2 Mae eich defnydd chi o’r Archif yn cael ei ganiatŠu’n unig at y dibenion a amlinellwyd yng nghymal 2.1 ac i osgoi amheuaeth, gwaherddir chi yn benodol rhag:

2.2.1 lawrlwytho neu gopÔo yn barhaol y deunydd yn yr Archif;

2.2.2 caniatŠu is-drwyddedau;

2.2.3 gwneud unrhyw ychwanegiadau, dileadau, cyfaddasiadau, addasiadau neu newidiadau i’r Archif;

2.2.4 tynnu lluniau, ffilmio, atgynhyrchu, ail-drosglwyddo, dosbarthu, lledaenu, gwerthu, ailwerthu, trosglwyddo, hurio, cyhoeddi, darlledu neu ddefnyddio’r Archif neu unrhyw ran ohoni ar gyfer unrhyw wobr ariannol o gwbl.

2.2.5 caniatŠu i gyfarpar neu feddalwedd gael ei gysylltu ag unrhyw wasanaeth neu wefan arall, neu gyfathrebu mewn unrhyw fodd neu ei ddefnyddio mewn perthynas ag unrhyw wasanaeth neu wefan arall, trwy'r hyn y gellid cael mynediad, at y wybodaeth neu’r deunydd a geir o’r Archif neu unrhyw ran ohoni, a’i defnyddio, storio neu ei dosbarthu, yn ôl fel y digwydd, gan neu drwy wasanaeth neu wefan, cyfarpar neu feddalwedd arall o’r fath.

2.2.6 ceisio cywiro neu ganiatŠu i unrhyw unigolion ar wahân i ni neu ein hasiantau gywiro unrhyw ddiffyg neu anghywirdeb yn yr Archif;

2.2.7 defnyddio unrhyw gyfarpar a/neu feddalwedd i gael mynediad i’r Archif mewn modd sy’n llygru’r Archif, neu sydd mewn unrhyw fodd yn anghyson â’r Telerau a’r Amodau; neu

2.2.8 torri neu ganiatŠu torri ar ein hawliau perchnogol neu unrhyw hawliau eiddo deallusol ("HED") mewn unrhyw ran o’r Archif, neu ddefnyddio’r Archif mewn unrhyw fodd a allai fel arall fod yn anghyfreithlon neu a allai ddwyn gwarth arnom.

2.3 Er popeth sydd yn y Telerau a’r Amodau hyn, ni waherddir chi rhag gwneud unrhyw weithred mewn perthynas â’r Archif a fyddai fel arall yn cael ei chaniatŠu gan y gyfraith.

3. MYNEDIAD A NEWIDIADAU I’R ARCHIF

3.1 Gallwn:

3.1.1 wneud ychwanegiadau, dileadau neu fel arall newid yr Archif heb rybudd ar unrhyw gyfnod os tybiwn fod hyn yn angenrheidiol neu os cwyd amgylchiadau sydd y tu hwnt i’n rheolaeth; a

3.1.2 symud unrhyw wefan oddi ar yr Archif yn ôl ein doethineb ein hunain, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i’r gwefannau yr hysbyswyd ni amdanynt trwy ein trefn Hysbysu a Nodi.

3.2 Gallwch enwebu gwefannau penodol i’w hychwanegu at yr Archif. Fodd bynnag, bydd gwefannau o’r fath yn cael eu hychwanegu i’r Archif yn gyfan gwbl yn ôl ein disgresiwn ni.

3.3 Yr ydym yn cadw’r hawl i dynnu’r Archif ymaith yn rhannol neu’n gyfan gwbl ar unrhyw adeg heb ragrybudd ysgrifenedig.

3.4 Chi fydd yn gyfrifol am wneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer mynediad i’r Archif ac am sicrhau y cydymffurfir â’r holl ofynion, cyfreithiol a thechnegol.

4. ATEBOLRWYDD

4.1 Yr ydych yn cydnabod eich bod, yn eich defnydd o’r Archif:

4.1.1 Yn defnyddio eich medrusrwydd a’ch doethineb eich hun;

4.1.2 Yn derbyn holl ddarpariaethau hawlfraint ac ymwadiad.

4.2 Tra byddwn yn ymroi i sicrhau bod yr Archif ar gael yn arferol am 24 awr y dydd, oherwydd natur gynhenid y Rhyngrwyd, gall camgymeriadau, ymyriadau a chyfnodau o oedi ddigwydd yn y gwasanaeth ar unrhyw adeg. Gan hynny, darperir yr Archif ar sail "FEL Y MAE" ac "FEL Y MAE AR GAEL" heb unrhyw warantau o unrhyw fath. Gall mynediad i’r Archif gael ei atal dros dro ac yn ddirybudd mewn achos o ddiffyg ar y system, gwaith cynnal a chadw neu atgyweirio neu unrhyw achos rhesymol arall. Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd yn codi o:

4.2.1 unrhyw doriadau neu broblemau sy’n gysylltiedig â throsglwyddiad neu fynediad gan yr/i’r Archif;

4.2.2 methiant yr Archif neu’r cyfarpar neu’r meddalwedd;

4.2.3 methiant i gael gafael ar ddeunydd neu wybodaeth neu unrhyw feddalwedd cysylltiedig.

4.3 Yr ydych yn cydnabod bod rhywfaint o’r cynnwys wedi deillio o drydydd parti ac o bosibl nad yw’n gywir, yn gynhwysfawr neu’n gyfredol. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw anghywirdeb neu wall yn y wybodaeth a ddarperir ar yr Archif. Mae’r holl warantau sydd ymhlyg yn eithriedig o’r Telerau a’r Amodau hyn i’r graddau y gallont gael eu heithrio fel mater o gyfraith.

4.4 Yr ydych yn cydnabod bod y wybodaeth ar yr Archif ac unrhyw ddeunydd cysylltiedig yn adnodd archifol, ac nad yw’n cynnwys unrhyw ffurf ar gyngor nac argymhelliad gennym ni. Yr ydych yn cydnabod nad yw’r wybodaeth ar yr Archif yn adlewyrchu ein safbwyntiau a’n barn ni ac na ddylech ddibynnu ar y wybodaeth wrth wneud (neu ymatal rhag gwneud) busnes neu benderfyniadau personol.

4.5 Os ydych yn gwrthwynebu cyhoeddiad unrhyw ddeunydd a osodir ar yr Archif, a fyddech cystal â chysylltu â ni.

4.6 Gwnawn bob ymdrech rhesymol i sicrhau na fydd yr Archif yn cynnwys neu’n lledaenu unrhyw firysau neu god maleisus arall. Fodd bynnag, argymhellir chi i wirio pob deunydd o’r fath rhag firysau a chadw golwg fanwl am bresenoldeb firysau a chod maleisus arall. Yr ydym yn ymwrthod i’r graddau llawnaf a ganiateir gan ddeddfau cymwys â phob atebolrwydd mewn cysylltiad ag unrhyw ddifrod neu golled a achosir gan firysau cyfrifiadurol neu god maleisus arall a darddodd neu a ddaliwyd o’r Archif.

4.7 Ni fyddwn yn atebol am unrhyw iawndal (gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal am golli elw) sy’n codi mewn contract, camwedd neu fel arall o’ch defnydd neu’ch anallu i ddefnyddio’r Archif neu unrhyw gynnwys neu o unrhyw gamau a gymerwyd (neu a ymatalwyd rhag eu cymryd) o ganlyniad i ddefnyddio’r Archif neu unrhyw gynnwys arni, gan gynnwys mewn perthynas â thorri hawliau trydydd parti sy’n codi o’ch defnydd o’r cynnwys.

5. DIGOLLEDIAD

5.1 Yr ydych yn cytuno i’n digolledu ni a’n cadw’n ddigolledig bob amser rhag yr holl weithredoedd, achosion, costau, hawliau, gorchmynion, cyfrifoldebau a pha dreuliau bynnag (gan gynnwys ffioedd cyfreithiol ac eraill, a thaliadau) a ddioddefwyd, a wynebwyd neu a dalwyd gennym ni yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yng nghyswllt:

5.1.1 mynediad at yr Archif a’r/neu’r defnydd ohoni (ar wahân i’r hyn a ganiateir gan y Telerau a’r Amodau) gennych chi; 2. unrhyw wybodaeth, data neu ddeunydd a gynhyrchir gennych o ganlyniad i’ch defnydd o’r Archif; a 3. thorri unrhyw rai o’r Telerau a’r Amodau gennych chi.

6. HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

6.1 Diogelir yr Archif a’r gwefannau a gynhwysir ynddi gan hawlfraint a HED eraill. Wrth fynd i mewn i’r Archif, yr ydych yn cydnabod bod yr hawliau hynny yn eiddo llwyr a neilltuedig deiliad yr hawlfraint a/neu HED arall.

6.2 Os dymunwch ddefnyddio unrhyw wybodaeth sy’n tarddu o’r Archif at unrhyw bwrpas sy’n anghyson â’r Telerau a’r Amodau hyn, rhaid i chi gysylltu â deiliad yr hawlfraint i gael caniatâd.

7. GWYBODAETH GYFRINACHOL

7.1 Yr ydych yn cydnabod ac yn derbyn, er mwyn cyflawni ein hymrwymiadau dan y Telerau a’r Amodau hyn, y gall fod yn angenrheidiol i ni ddal gwybodaeth sy’n ymwneud â chi.

7.2 Yng nghyswllt gwybodaeth o’r fath, yr ydym yn derbyn y byddwn yn cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data 1998 (y "Ddeddf") ac yn benodol:

7.2.1 y bydd gwybodaeth o’r fath ar gael, yn cael ei dal a’i phrosesu at ddibenion penodedig y Telerau a’r Amodau yn unig;

7.2.2 na fydd gwybodaeth o’r fath yn cael ei phrosesu ymhellach mewn modd sy’n anghymarus â’r dibenion hynny;

7.2.3 y bydd gwybodaeth o’r fath yn gywir a lle bo angen yn cael ei diweddaru;

7.2.4 na fydd gwybodaeth o’r fath yn cael ei chadw’n hwy nag sydd raid ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau dan y Telerau a’r Amodau;

7.2.5 na fydd gwybodaeth yn cael ei datgelu i unrhyw drydydd parti, ac eithrio ar gyfer ‘datgeliad a ganiateir’ fel y’i diffinnir gan y Ddeddf. 7.3 Yr ydych yn cydnabod ein bod dan reolaeth gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 ("y Ddeddf"), ac y rhowch i ni’r holl gymorth angenrheidiol sy’n ofynnol gennym o fewn rheswm i’n galluogi i gydymffurfio â’r Ddeddf. Yr ydych yn cytuno i roi unrhyw gymorth o’r fath i ni o fewn pum diwrnod gwaith o’r adeg y gwneir unrhyw gais gennym dan y cymal hwn 7.3

8. NEILLTUAD

8.1 Ni ddylech neilltuo nac ychwaith waredu eich hawliau dan y Telerau a’r Amodau hyn heb ein caniatâd ysgrifenedig ni yn gyntaf.

9. DEDDF GYMWYS

9.1 Bydd y Telerau a’r Amodau hyn yn cael eu gweinyddu a’u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr. Yr ydych drwy hyn yn derbyn ac yn cytuno mai’r unig awdurdodaeth a chyrchfan ar gyfer unrhyw weithredoedd a all godi dan neu yng nghyswllt y cynnwys hwn fydd llysoedd Lloegr.

Y Llyfrgell Brydeinig
Medi 2010