Skip to main content

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Archif We y Deyrnas Gyfunol

Cyflwyniad

Rydyn ni eisiau i gymaint o bobl ag sy’n bosib allu defnyddio'r gwefannau hyn. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

  • newid ffont a lefelau cyferbyniad

  • chwyddo i mewn hyd at 200% a bod y testun i gyd yn dal i ffitio ar y sgrin

  • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

  • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

  • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml, ac mor hawdd i'w ddeall ag sy’n bosib.

Mae cyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes gennych chi anabledd ar gael ar AbilityNet.

Cwmpas

Mae’r Llyfrgell Brydeinig wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r wefan ganlynol:

Beth i'w wneud os na allwch chi gael mynediad at rannau o'r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth mewn fformat gwahanol arnoch ar y wefan hon, fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille:

  • anfonwch e-bost at: FOI-Enquiries@bl.uk
  • ffoniwch: 01937 546 060 (Gwasanaeth Cwsmeriaid)
  • ysgrifennwch at: Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 20 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd yn ymwneud â'r wefan hon

Rydyn ni bob amser yn awyddus i wella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych chi’n dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych chi’n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â’r Pennaeth Rheoli Gwybodaeth Gorfforaethol drwy anfon e-bost at FOI-Enquiries@bl.uk, neu drwy anfon llythyr at Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n F/fyddar, sydd â nam ar y clyw, neu sydd â nam ar y lleferydd: Ffôn testun 01937 546 434.

Mae dolenni sain clyw wedi’u gosod ym mhob Desg Ymholi a Gwybodaeth y Llyfrgell, neu os ydych chi’n cysylltu â ni cyn eich ymweliad, mae’n bosib y byddwn ni’n gallu trefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL) ar eich cyfer.

Mae rhagor o wybodaeth am Hygyrchedd yn y Llyfrgell Brydeinig ar gael ar ein gwefan Visit Us.

Statws Cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r cynnwys gwefannau archifiedig a gyflenwir gan y wefan hon y tu allan i reolaeth y Llyfrgell Brydeinig.

Cynnwys sydd ddim o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae cynnwys archifol sy’n cael ei gyflwyno gan Archif We y DG (UKWA) wedi’i eithrio rhag y Rheoliadau dan Reoliad 3(2)(h): Mae’n bosib i'r cynnwys hwn fethu unrhyw un o Feini Prawf Llwyddiant yr WCAG 2.1 AA.

Sut rydyn ni’n profi’r wefan hon

Cafodd sampl gynrychiadol o'r wefan ei hadolygu gan AbilityNet, ym mis Medi 2020, gan ddefnyddio cyfres o offer hygyrchedd modern gan gynnwys Darllenwyr Sgrin (Bwrdd Gwaith JAWS 2018 / IE11), y bar offer hygyrchedd, dadansoddwyr cyferbyniad lliw, ac offer dilysu gwefannau. Gwnaed arolwg o'r wefan gan AbilityNet unwaith eto ym mis Mai 2020, gan wneud nifer o argymhellion er mwyn i'r wefan gydymffurfio â chanllawiau WCAG 2.1 AA. Gweithredwyd yr argymhellion hyn yn ystod 2019 a 2020. Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar y 30ain o Fehefin 2020.

Paratoad y Datganiad Hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei ddiweddaru ddiwethaf ar 15 Medi 2020.