Skip to main content

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Archif We y Deyrnas Gyfunol

Rhagymadrodd

Rydym am i gynifer o bobl â phosib ddefnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, golyga hynny y dylech fod yn gallu:

 • newid lefel cyferbyniad a ffont

 • chwyddo’r testun hyd at 200% heb iddo ddiflannu o’r sgrîn

 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrîn (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Gwnaethom destun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall hefyd.

Mae gan AbilityNet gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w ddefnyddio os oes anabledd arnoch.

Cwmpas

Mae’r Llyfrgell Brydeinig wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i'r wefan ganlynol:

Beth i’w wneud os na allwch gael mynediad i rannau o’r wefan hon

Os oes angen gwybodaeth arnoch am y wefan hon mewn fformat gwahanol, fel accessible PDF, print bras, easy read, recordiad sain neu braille:

 • e-bostiwch: FOI-Enquiries@bl.uk
 • ffoniwch: 01937 546 060 (Customer Services)
 • ysgrifennwch at: Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 20 niwrnod gwaith.

Adrodd am broblemau hygyrchedd ar y wefan hon

Rydym wastad am ddod o hyd i ffyrdd o wella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi eu rhestru ar y dudalen hon neu os credwch nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd cysylltwch â’r Head of Corporate Information Management drwy e-bost yma FOI-Enquiries@bl.uk, neu drwy ysgrifennu at Corporate Information Unit, British Library, 96 Euston Road, London, NW1 2DB.

Gweithdrefn gweithredu

Mae’r Equality and Human Rights Commission (EHRC) yn gyfrifol am weithredu’r Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018 (y ’rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn fodlon ar y ffordd rydym wedi ymateb i’ch cŵyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu drwy ymweld yn bersonol

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth cyfnewid testun i bobl sy’n F/fyddar, sydd â nam ar y clyw, neu sydd â nam ar y lleferydd: Ffôn testun 01937 546 434.

Mae pob desg wybodaeth ac ymholiadau yn y Llyfrgell wedi’u darparu â dolenni sain. Os cysylltwch â ni cyn eich ymweliad gall fod yn bosib trefnu lladmerydd Iaith Arwyddion Prydain.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Hygyrchedd ar ein gwefan Visit Us.

Hygyrchedd y wefan hon

Gwyddom nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  Mae cynnwys archifol y we a ddarperir gan y wefan hon y tu allan i reolaeth y Llyfrgell Brydeinig. Efallai y bydd defnyddwyr yn cael anhawster cael mynediad i’r cynnwys.

Statws Cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llawn â’r Public Sector Bodies (Websites and Mobile Applications) (No. 2) Accessibility Regulations 2018. Mae’r eithriadau a hawlir yn cael eu rhestru isod. Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Mae’r cynnwys a rhestrir isod yn gynnwys nad yw’n hygyrch am y rhesymau canlynol:

Cynnwys nad yw o fewn y rheoliadau hygyrchedd

  Mae’r cynnwys archifol a gyflenwir gan Archif We y Deyrnas Gyfunol wedi’i eithrio o’r rheoliadau o dan Reg 3(2)(h). Mae’n bosib y gallai’r cynnwys hwn fethu unrhyw feini prawf llwyddiant WCAG 2.1 AA.

Sut profwyd y wefan hon

Adolygwyd sampl gynrychiadol o’r safle gan AbilityNet ym mis Medi 2020, gan ddefnyddio ystod o offer hygyrchedd modern, gan ddefnyddio darllenwyr sgrîn (Desktop JAWS 2018 / IE11), bar offer hygyrchedd y we, dadansoddwyr cyferbyniad lliw, ac offer dilysu gwefannau.

Paratoi’r Datganiad Hygyrchedd hwn

Uwchraddiwyd y datganiad hwn ddiwethaf Gorffennaf 2021.